top of page

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

 

Tid: 19.02.2019, kl. 19.30.

Sted: Stabburet på Mogard.

Disse møtte: Åsne Hagen, Astri Sveine, Marit Aurstad, Randi Grete Linnerud, Tina Breden Engsvik, Hans Sæther, Trond Wæhler, Anne Sæther, Marit Brekkum, Susanne Teigum, Marianne Kveom, Sigrid Mona Mæhlum, Bjørg Bøhle, Celina Bøhle, Camilla Bøhle, Åsmund Bøhle.

 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Astri har oversikt over alle som har betalt innen fristen og som har stemmerett av de som er på årsmøtet.

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkning.

 

3. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen

Møteleder: Trond Wæhler

Referent: Malene Dagsgard

Protokoll: Åsmund Bøhle og Marit Brekkum

 

4. Godkjenning av årsmelding

Åsne leser opp årsmeldinga for forsamlinga. Årsmeldinga er enstemmig vedtatt og godkjent.

 

5. Godkjenning av regnskap

Kasserer Hans Sæther leser opp. Regnskapet er revidert av de valgte revisorene. Kasserer viser en oversikt over økonomien i hovedarrangementene i 2018. Regnskapet for 2018 er enstemmig godkjent.

 

6. Fastsette medlemskontingent

Forslag på å øke juniormedlemsskap opp fra 350,- til 400,-

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ellers ingen forandring på kontingenter.

 

7. Vedta lagets budsjett

Kasserer Hans presenterer budsjett for 2019.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Skjåk Hestlag sin organisasjonsplan blir den samme som den som ble vedtatt på satsingsklubbmøtet i 2017.

 

9. Valg

a) Leiar

 • Åsne Hagen er på val

b) Nestleiar

 • Astri Sveine er ikkje på val

c) Kasserar

 • Hans Sæther er ikkje på val

 

d) Sekretær

 • Malene Dagsgard er på val

 

e) Styremedlemmer

 • Randi Grete Linnerud er på val

 • Liv Helen Sveine er ikkje på val

 • Marit Aurstad er på val

 

f) Vara

 • Anita Haugen er ikkje på val

 • Barbro Elisabeth Aas er på val

 

g) Ungdomsrepresentant

 • Camilla Bøhle er på val

 • Susanne Teigum Østengen er på val

 

h) Revisorar

 • Sevald Åmot er på val

 • Tina Breden Engsvik er på val

 

i) Styrets innstilling på klubbens representantar til ulike ting og møter

Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ulike møter o.l., der laget har representasjonsplikt.

 

j) Valkomité

 • Marianne Kveom er på val

 • Åsmund Bøhle er på val

Styret for 2019:

Leder: Åsne Hagen (1 år)

Nestleder: Astri Sveine (1 år)

Sekretær: Malene Dagsgard (2 år)

Kasserer: Hans Sæther (1 år)

Styremedlem: Randi Grete Linnerud (2 år)

Styremedlem: Marit Aurstad (2 år)

Styremedlem: Liv Helen Sveine (1 år)

Vara: Marit Brekkum (2 år)

Vara: Anita Haugen (1 år)

Ungdomsrepresentant: Anne Sæther (1 år)

Ungdomsrepresentant: Sigrid Mona Mæhlum (1 år)

Revisor: Sevald Åmot (1 år)

Revisor: Tina Breden Engsvik (1 år)

 

Valgkomite: Roger Berg (1 år)

Valgkomite: Åsmund Bøhle (2 år)

 

Kommentar fra Trond Wæhler: Valgkomiteen skal egentlig bestå av tre medlemmer samt én vara.

 

Referent: Malene Dagsgard

bottom of page